Het Privacybeleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties. Eldad Productions heeft redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal.

Naleving van de Wetten inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot alle Persoonsgegevens die worden verwerkt door PayPal en de Verkoper in verband met deze Overeenkomst, zijn PayPal en de Verkoper beide Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot deze verwerking. PayPal en de Verkoper gaan akkoord met de naleving van de Wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot het verstrekken van hun respectieve diensten of anderszins in verband met deze Overeenkomst. Om twijfel te voorkomen: PayPal en de Verkoper hebben elk hun eigen, zelfstandig bepaalde privacybeleid, kennisgevingen en procedures voor de Persoonsgegevens die zij bewaren en zijn elk een Verwerkingsverantwoordelijke (en niet gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken).

Bij het naleven van de Wetten inzake gegevensbescherming, zullen PayPal en de Verkoper zonder beperking:

  1. alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;
  2. een overzicht bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten die overeenkomstig deze Overeenkomst zijn uitgevoerd; en
  3. niet opzettelijk iets doen of iets toelaten dat tot een schending kan leiden door de andere partij van de Wetten inzake gegevensbescherming.

In het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er een redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben, kunnen we naast het uitoefenen van de rechten uit hoofde van sectie 10.2 elke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie met betrekking tot een dergelijke inbreuk verstrekt.”